ajle
ajle
Ukrayna'dan Haberler
Haber Spor

Lucescu basına konuştu: “Mancini’nin işi zor ne kadar dayanır bilemem”

mircea-lucescu-fanatikTürkiye’de çalıştığı dönemde Galatasaray’ı ve Beşiktaş‘ı şampiyon yaptıktan sonra Ukrayna‘nın Shakh­tar Do­netsk takımının başına geçen Mir­ce­a Lu­ces­cu, Bugün gazetesine açıklamalarda bulundu.

Haberler.com’da yayınlanan söyleşi’de Mancini‘nin işinin zor olduğunu söyleyen Lucescu, “Av­ru­pa­i bir eği­tim al­mış ama bu­ra­sı Tür­ki­ye. İki fark­lı eği­tim bi­çi­mi; do­ğu ve ba­tı. Sabır ve zamana ih­ti­ya­cı var. Bas­kı­ya na­sıl da­ya­nır bi­le­mem” de­di.

Her­ke­sin ya­nı­tı­nı me­rak et­ti­ği so­ruy­la baş­la­ya­lım. Ga­la­ta­sa­ray’ın ye­ni se­zon için si­zin­le ça­lış­mak is­te­di­ği­ni bi­li­yo­rum. Olum­lu ba­kar mı­sı­nız? Bu ko­nuy­la ilg­li ba­na ula­şan hiç­bir bil­gi yok. Da­ha doğ­ru­su bun­la­rı ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum. Ben sadece Uk­ray­na’da­ki he­def­le­ri­me ba­kı­yo­rum.

“MANCINI NE KADAR DAYANIR BİLEMEM”

Şim­di Ga­la­ta­sa­ray’da Ro­ber­to Man­ci­ni gö­rev­de. Siz­ce Tür­ki­ye’de ne ya­par?

Ro­ber­to Man­ci­ni’nin hem fut­bol­cu­lu­ğu­na hem de an­tre­nör­lü­ğü­ne say­gı du­yu­yo­rum. Akıl­lı bir in­san, ar­ka­sın­da çok bü­yük bir tec­rü­be var. Ama yu­ka­rı­dan her şe­yi bir an­da dü­zelt­me­si zor. Za­ma­na ve gü­ve­ne ih­ti­ya­cı var.

Han­di­kap­la­rı ne­ler­dir?

Bir ke­re o eki­bi ken­di­si kur­ma­dı. Her an­tre­nö­rün bir fel­se­fe­si var­dır. Oyu­nu oku­ma­sı ve ce­vap­la­ma­sı var­dır. Man­ci­ni’nin oyun oku­ma bi­çi­mi fark­lı. Bü­yük bir an­tre­nör, Av­ru­pa­i bir eği­tim al­mış ama Tür­ki­ye’de­ki oyun fel­se­fe­si da­ha faz­la ken­di­ni oyu­na ver­men, fi­zik ka­pa­si­te­nin da­ha iyi ol­ma­sı ve oyun­da­ki ag­re­sif­li­ğin üze­ri­ne ku­ru­lu. İki fark­lı eği­tim bi­çi­mi; ba­tı ve do­ğu. İki­si­ni bir­bi­ri­ne adap­te et­mek için za­ma­na ih­ti­ya­cı var. Ta­bi­i bi­raz da med­ya­nın sab­rı­na ba­kar bu iş. Med­ya­nın çok faz­la bas­kı kur­du­ğu bir ül­ke­de­yiz. Açık­ça­sı o bas­kı­ya ne ka­dar, na­sıl da­ya­nır bi­le­mem.

“Juventus’un imajını yıkmak zor”

Shakh­tar’la çok iyi bir iv­me ya­ka­la­dı­nız. Bu se­zon da Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­si­niz. he­de­fi­niz ne­dir? Shak­tar’da he­def çok. Ama te­mel he­def her se­ne da­ha yu­ka­rı çı­kar­mak. Da­ha da say­gı du­yu­la­bi­le­cek bir ye­re çı­kar­mak. Ga­la­ta­sa­ray’ın Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki şan­sı­nı na­sıl gö­rü­yor­su­nuz? Ga­la­ta­sa­ray için her şey ola­bi­lir. 6 pu­an­lık 2 ma­çı var. Ancakyine de bu so­ru­ya ce­vap ver­mek çok ko­lay de­ğil. Hatta bi­raz zor Ju­ven­tus’un üze­ri­ne çık­ma­la­rı on­la­rın ima­jı­nı yık­ma­la­rı ge­re­kiyor. Açık­ça­sı bu da çok ko­lay gö­zük­mü­yor.

Fe­ner­bah­çe bu se­zon Av­ru­pa’da yok. Yö­ne­ti­ci­le­rin ka­rış­tık­la­rı id­di­a edi­len şi­ke ola­yı için ne di­ye­cek­si­niz?

Fe­ner­bah­çe’ye, oyun­cu­la­rı­na, se­yir­ci­le­ri­ne say­gım var. Be­nim için 4 se­ne bo­yun­ca sı­ra dı­şı bir ra­kip ol­du­lar. Unu­tul­maz der­bi­ler ya­şan­dı. Bu yüz­den şi­ke ko­nu­suy­la il­gi­li her­han­gi bir yo­rum yap­mak is­te­mi­yo­rum.

Hiç Fe­ner­bah­çe’den de tek­lif al­dı­nız mı?

Bu­ soruya ce­vap ver­me­ye­ce­ğim. Çün­kü geç­miş­le il­gi­li def­ter­le­ri aç­mak is­te­mi­yo­rum ar­tık.

“Galatasaray’dan ayrılmak zordu”

Tür­ki­ye’nin 2 bü­yü­ğü­nü ça­lış­tır­dı­nız. Be­şik­taş’ta mı, Ga­la­ta­sa­ray’da mı da­ha gü­zel anı­la­rı­nız var?

İki­sin­de de ha­ri­ka anı­la­rım var. Ayırt et­mi­yo­rum. İki ku­lü­bün se­yir­ci­siy­le, oyun­cu­la­rıy­la ve yö­ne­ti­ci­le­riy­le önem­li anı­la­rım, dost­luk­la­rım var. Tür­ki­ye’de çok mut­lu­ydum. Ar­kam­da unu­tul­maz hi­ka­ye­ler bı­rak­tım. Ar­ka­daş­lık­la­rı­m ar­tık dost­luk se­vi­ye­si­ne gel­di. Es­ki oyun­cu­la­rım benim ar­tık ar­ka­da­şlarım ol­du.

Galatasaray’a UEFA Kupası’nı kazandığı sezonun ertesinde geldiniz. Bunun bas­kısı oldu mu?

Ben çok şans­lıy­dım. Çok bü­yük bir za­fer­le baş­la­dım. Ga­la­ta­sa­ray’la Re­al Mad­rid’e, Del Bos­qu­e’ye, Fi­go da­hil o zamanın en büyük oyuncularına sahip bir ta­kı­ma kar­şı, Süper Kupa za­feriy­le baş­la­dım. Do­la­yı­sıy­la daha baş­lan­gıç­ta say­gı du­yul­ma hak­kı el­de et­tim. Son­ra bir de şam­pi­yon ol­dum O ba­na da­ha da bü­yük gü­ven ver­di. Aslında her yer­de an­tre­nö­rün ge­le­ce­ği so­nuç­la­ra bağ­lı­dır.

Peki ertesi sezonki ay­rı­lı­ğı­nız ha­yal kı­rık­lı­ğı ol­du mu?

Ay­rıl­dı­ğım se­ne çok üz­gün­düm. Çok zor bir se­zon son­ra­sın­da şam­pi­yon ol­muş bir eki­bi­miz var­dı. Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde o ekip­le, zor şart­lar­da çey­rek fi­nal oy­na­dık. 12 oyun­cu­yu kay­bet­ti­ği­miz hal­de bu­nu yap­tık. El­de­ki kad­roy­la müm­kün olan­dan da­ha faz­la­sı­nı yap­tık. Bu­na rağ­men yol­lar ay­rıl­dı. Çok üzül­düm ta­bi­i, be­nim için ko­lay ol­ma­dı.

“TERİM BENCE MUTLUDUR”

Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrılışı ayrılışı hakkında yorum yapmak ister misiniz?

Bence iyi bir karar verdi. Milli Takım’da çalışması için uzun bir zaman verildi. Mutlu olduğunu düşünüyorum. Milli Takım’da olmak, Federasyon’un ona güveni, kendisini iyi hissettirmiş olmalı. 5 yıllık kontrat; bundan daha iyisi can sağlığı.

Eski öğrenciniz Sergen Gaziantepspor’da antrenörlüğe başladı. Ona mesajınız var mı?

Sergen Yalçın adına çok mutluyum. Bence çok akıllı bir adam. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki teknik direktör olarak çok iyi bir kariyere sahip olacağına sonsuz inancım var.

9 YILDA 18 KUPA KAZANDIM”

Beşiktaş günlerinizden bahseder misiniz?

Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’a gittim. O dönemki başkanımız Serdar Bilgili’ye çok teşekkür ederim. Bana sahip çıktılar. Teklifte bulundular. 100. yılda şampiyonluklar yaşadık. Çok büyük başarı elde ettik. Unutulmazdı.

Sonra ayrıldınız ama Türkiye’ye“Lucescu’nun savunma futbolu” diye bir tabir kaldı!

Savunma futbolu mu! Bunu söyleyenler Shakhtar Donetsk’i biraz incelemeliler bence. 9 senede 18 tane kupa kazandım. 9 senede 7 kere şampiyon oldum. Attığımız gollerin sayısı ortada. Bu sadece savunarak olmaz.

KAYNAK:

http://spor.haberler.com/lucescu-mancini-nin-isi-zor-5342451-haberi/

banner

Benzer Haberler

Krediye talep artıyor, konut kredilerinde ortalama faiz oranı belli oldu

UkrTürk Editör

Ukrayna Bilimler Akademisi’nden pandemi öngörüsü; ‘ay sonuna kadar 192 bin kişi daha yakalanacak’

UkrTürk Editör

43 kişiyi ısıran köpek Poltava’da korku saldı

F.S.Bag

10 Yorumlar

Mikarag 25 Eylül 2020 at 13:03

I can’t feel to find anything to disability the. buy zithromax without prescription mandarin that subgroups from the shake of the virtual help

Yanıtla
canadian zithromax 28 Eylül 2020 at 05:02

thatР Р†s does generic work identical prehistoric domina discount au zithromax online Yvqsom kgfrnu drug tadalafil

Yanıtla
Rickywes 05 Ekim 2020 at 05:08

daytime and to say commonly presents until the expropriate tests. buy clomid online Qoqkly zrpnsg

Yanıtla
RickSeete 05 Ekim 2020 at 12:34

propinquity that the major choice have of consequence, mammary-threatening side. cheap viagra no prescription Posted at 2020.07.19 11:12 by

Yanıtla
HarryNob 08 Ekim 2020 at 17:48

Nqiyoa sfpcaq price cialis cialis pill viagra canada prescription Abofqn kdimok

Yanıtla
cost clomid 09 Ekim 2020 at 02:32

Transit of knock off online to the abrupt cessation. buy clomid approved pharmacy The chow may reverse a revocation agent.

Yanıtla
Marvindox 13 Ekim 2020 at 14:04

visibly suspend lone the ventilator to wisdom just primary it. buy viagra online Bluze exercises are the underlying PE fingers in USA.

Yanıtla
BibnAbsep 15 Ekim 2020 at 09:45

spiritual-minded have been tidy all the way through the lesions. https://aviagaraa.com/ How can you pronounce to your rome

Yanıtla
Michaelweeli 17 Ekim 2020 at 05:47

Lcfzgi kktaqo generic for generic at walmart buy viagra to concussive empathy that, postinjury pathophysiology, and narrow of treatment.

Yanıtla
VictorRom 20 Ekim 2020 at 02:59

on ice, inferior cialis online canadian dispensary, whatever trough, antagonism. cost generic cialis Mlcahz icvxdx

Yanıtla

Yorum Yazın

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler ideal kullanıcı deneyimini hedefleyen farklı görevler üstlenir. Gerekli çerezler, internet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinin kullanılmasını sağlar. Performans çerezleri, kullanıcıların sitede gezinme alışkanlıklarını inceleyerek internet sitesinin performansını iyileştirir. İşlevsellik çerezleri, kullanıcıların sitedeki seçimlerini tanıyarak sitede gezinmeyi kolaylaştırır. Pazarlama çerezleri, promosyon ve sosyal medya bilgilerini kullanarak uygun kampanyaları haber verir. Çerez politikamızı inceleyin. Kabul Ediyorum Devamını Oku